Ogólne informacje na temat ochrony danych

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz tę stronę internetową i po wybraniu opcji w oknie dialogowym Zgoda. Dane osobowe to wszelkie dane, dzięki którym można Cię osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w naszej Polityce Prywatności zamieszczonej pod niniejszym tekstem.

 

Osoba odpowiedzialna w rozumieniu art. 4 nr 7 w związku z 24 DSGVO

Anochin, Roters & Kollegen GmbH & Co. KG

Podbielskistraße 158
D-30177 Hanower

Reprezentowany przez

Dyrektor Zarządzający
WP/StB Stefan Anochin
WP/StB Andreas Roters

Kontakt

Telefon: +49 (0) 511 – 530 55 0
Fax: +49 (0) 511 – 530 55 45
E-mail: info@ark-hannover.de

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

 

Gromadzenie danych na tej stronie

W jaki sposób zbieramy Twoje dane?

Twoje dane są zbierane automatycznie lub za Twoją zgodą przez nasze systemy informatyczne, gdy odwiedzasz stronę internetową. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy czas wyświetlania strony). Dane te są zbierane automatycznie w momencie wejścia na tę stronę.

 

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych jest zbierana w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników.

 

Jakie prawa przysługują Ci w związku z Twoimi danymi?

W każdej chwili mają Państwo prawo do uzyskania bezpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą Państwo w każdej chwili odwołać tę zgodę na przyszłość. W pewnych okolicznościach przysługuje Ci również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Inspektor ochrony danych

Dr Jan Peschka LL.M.

Telefon: +49 (0) 5141 – 482 11 88

E-mail: datenschutz@ark-hannover.de

 

Narzędzia analityczne, hosting i narzędzia innych firm

Podczas odwiedzania tej strony internetowej, Twoje zachowanie podczas surfowania może być analizowane statystycznie. Dokonuje się tego głównie za pomocą tzw. programów analitycznych. Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych znajdują się poniżej w deklaracji ochrony danych.

 

Hosting

Ta strona jest hostowana zewnętrznie. Dane osobowe zebrane na tej stronie internetowej są przechowywane na serwerach hostingodawcy(ów). Może to obejmować między innymi adresy IP, prośby o kontakt, dane meta i komunikacyjne, dane umowne, dane kontaktowe, nazwiska, ruch na stronie internetowej i inne dane generowane przez stronę internetową.

Hosting zewnętrzny odbywa się w celu realizacji umowy wobec naszych potencjalnych i obecnych klientów (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i efektywnego świadczenia naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Nasz hostingodawca będzie lub będzie przetwarzał Państwa dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia jego obowiązków usługowych oraz do wykonania naszych poleceń w odniesieniu do tych danych.

Korzystamy z usług następującego(ych) hostera(ów):

Power-Netz

c/o Symgenius GmbH & Co. KG

Fronhof 1

37581 Bad Gandersheim

za pośrednictwem: absicht Werbeagentur UG, Wittinger Str. 45, 29223 Celle

 

Realizacja zamówienia

Zawarliśmy umowę o realizację zamówienia (AVV) na korzystanie z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez prawo ochrony danych, która zapewnia, że serwis ten przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z DSGVO.

 

Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, dzięki którym można Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje zbieramy i jak je wykorzystujemy. Wyjaśnia też, jak i w jakim celu się to robi.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. przy komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

 

Okres przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Państwa dane osobowe pozostaną u nas do czasu, gdy cel ich przetwarzania przestanie obowiązywać. W przypadku złożenia uzasadnionego wniosku o usunięcie danych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, dane zostaną usunięte, chyba że mamy inne prawnie dopuszczalne powody do przechowywania danych osobowych (np. okresy przechowywania zgodnie z prawem podatkowym lub handlowym); w tym ostatnim przypadku dane zostaną usunięte, gdy te powody przestaną obowiązywać.

 

Ogólne informacje na temat podstawy prawnej przetwarzania danych na tej stronie internetowej

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO, jeśli specjalne kategorie danych są przetwarzane zgodnie z art. 9 ust. 1 DSGVO. W przypadku wyraźnej zgody na przekazanie danych osobowych do państw trzecich, przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a DSGVO. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na zapisywanie plików cookie lub na dostęp do informacji w Państwa urządzeniu końcowym (np. poprzez fingerprinting urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się dodatkowo na podstawie § 25 (1) TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana. Jeżeli Twoje dane są niezbędne do wykonania umowy lub realizacji działań przedumownych, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. Ponadto, jeżeli Państwa dane są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO. Ponadto przetwarzanie danych może odbywać się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Informacje na temat odpowiedniej podstawy prawnej w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w kolejnych punktach niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

 

Wskazówka dotycząca przekazywania danych do bezpiecznych krajów trzecich

O ile stosowane są narzędzia, które powodują przekazywanie danych do państw trzecich, są to bezpieczne państwa trzecie w rozumieniu art. 45 DSGVO.

 

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać udzieloną już zgodę. Odwołanie pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych dokonanego do momentu odwołania.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f DSGVO, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.

Jeśli zgłosisz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, których to dotyczyło, chyba że jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania ich przez określony czas lub możemy wykazać istotne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 DSGVO).

 

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub osobie trzeciej w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu podmiotowi odpowiedzialnemu, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

 

Informacje, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do korekty lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych mogą się Państwo w każdej chwili z nami skontaktować.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

W tym celu możesz w każdej chwili skontaktować się z nami. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

Jeśli kwestionujesz poprawność przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas weryfikacji masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się/odbywa się niezgodnie z prawem, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.

Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one potrzebne do wykonywania, obrony lub egzekwowania roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.

Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane, mają Państwo prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 (1) zdanie 1 DSGVO we wszystkich przypadkach, chyba że zastosowanie ma art. 21 (1) zdanie 2.

Jeśli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 (1) DSGVO, należy przeprowadzić wyważenie Państwa i naszych interesów. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeżeli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – oprócz przechowywania – mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony, ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z “http://” na “https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

 

Gromadzenie danych na tej stronie

Cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje tzw. pliki cookies.

W warstwie zgody masz możliwość ograniczenia stosowania plików cookies do niezbędnych funkcji technicznych.

Cookies są małymi pakietami danych i nie powodują żadnych szkód w urządzeniu końcowym. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (cookies sesyjne) lub trwale (cookies trwałe) na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookies pozostają zapisane na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich samodzielnego usunięcia lub automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach pliki cookie firm zewnętrznych mogą być również zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym, gdy wchodzą Państwo na naszą stronę (pliki cookie firm trzecich). Umożliwiają one nam lub Tobie korzystanie z określonych usług firmy zewnętrznej (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookies pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie służą do oceny zachowań użytkowników lub do wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej, do zapewnienia określonych funkcji, o które prosili Państwo (np. dla funkcji koszyka) lub do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności strony internetowej) (niezbędne pliki cookie) są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, chyba że podano inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu niezbędnych plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeżeli zażądano zgody na zapisywanie plików cookie i porównywalnych technologii rozpoznawania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG); zgodę można w każdej chwili odwołać.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniu plików cookies i zezwalał na pliki cookies tylko w pojedynczych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookies dla określonych przypadków lub ogólnie oraz włączyć automatyczne usuwanie plików cookies przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookies, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

Jeśli pliki cookie są wykorzystywane przez firmy trzecie lub w celach analitycznych, poinformujemy Państwa o tym oddzielnie w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych i w razie potrzeby poprosimy o zgodę.

 

Zgoda na korzystanie z Borlabs Cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię zgody na pliki cookie Borlabs, aby uzyskać Twoją zgodę na przechowywanie określonych plików cookie w Twojej przeglądarce lub na stosowanie określonych technologii oraz udokumentować to zgodnie z prawem o ochronie danych. Dostawcą tej technologii jest firma Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (zwana dalej Borlabs).

Kiedy wchodzisz na naszą stronę internetową, w Twojej przeglądarce zapisywany jest plik cookie Borlabs, w którym zapisywane są wyrażone przez Ciebie zgody lub ich odwołanie. Dane te nie są udostępniane dostawcy plików cookies Borlabs.

Zebrane dane będą przechowywane do czasu, aż zażądasz od nas ich usunięcia lub do czasu, gdy sam usuniesz plik cookie Borlabs lub gdy cel przechowywania danych przestanie być aktualny. Obowiązkowe prawne okresy przechowywania danych pozostają bez zmian. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych przez Borlabs Cookie znajdują się na stronie https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Borlabs Cookie Consent Technology służy do uzyskania wymaganej prawem zgody na wykorzystanie plików cookies. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO.

 

Zgoda z informacją o plikach cookie i zgodność z przepisami

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię zgody Cookie Notice & Compliance for GDPR, aby uzyskać Twoją zgodę na przechowywanie określonych plików cookie na urządzeniu końcowym lub na korzystanie z określonych technologii oraz udokumentować to zgodnie z prawem ochrony danych.

Cookie Notice & Compliance for GDPR jest zainstalowany lokalnie na naszych serwerach, więc nie jest nawiązywane żadne połączenie z serwerami stron trzecich. Cookie Notice & Compliance for GDPR przechowuje plik cookie w przeglądarce użytkownika, aby móc przypisać udzielone zgody lub ich odwołanie. Plik cookie pozostaje aktywny przez 1 miesiąc. W przeciwnym razie Państwa dane będą przechowywane do czasu, gdy zażądają Państwo od nas ich usunięcia, samodzielnie usuną plik cookie zgody lub cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie. Obowiązkowe prawne zobowiązania dotyczące przechowywania pozostają bez zmian.

Cookie Notice & Compliance for GDPR służy do uzyskania wymaganej prawem zgody na wykorzystanie plików cookies. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO.

 

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Są to:

  • typ i wersja przeglądarki
  • Zastosowany system operacyjny
  • adres URL odsyłającego
  • Nazwa hosta komputera dostępowego
  • Czas żądania serwera
  • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu konieczne jest gromadzenie plików dziennika serwera.

 

Media społecznościowe
Jesteśmy reprezentowani na portalach społecznościowych Instagram, LinkedIn i Xing, aby być z Państwem na bieżąco, zamieszczać oferty pracy i prezentować siebie i nasze usługi za pośrednictwem tych kanałów. Na naszej stronie internetowej znajdziesz przyciski do wyżej wymienionych sieci, które możesz rozpoznać po ich logo, aby przejść bezpośrednio do naszych stron.

 

Ogólne informacje o sieciach społecznościowych

Sieci społecznościowe mogą z reguły kompleksowo analizować zachowanie użytkownika, gdy odwiedza on ich stronę internetową lub stronę ze zintegrowaną zawartością mediów społecznościowych (np. przyciski like lub banery reklamowe). Odwiedzanie naszych obecności w mediach społecznościowych wyzwala liczne operacje przetwarzania istotne z punktu widzenia ochrony danych. W szczegółach: Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie w mediach społecznościowych i odwiedzają naszą obecność w mediach społecznościowych, operator portalu mediów społecznościowych może przypisać tę wizytę do Państwa konta użytkownika. Państwa dane osobowe mogą jednak zostać pobrane również wtedy, gdy nie są Państwo zalogowani lub nie posiadają konta w danym portalu mediów społecznościowych.
portalu mediów. W takim przypadku dane są gromadzone na przykład za pomocą plików cookie, które są zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika lub poprzez rejestrowanie adresu IP.
Za pomocą zebranych w ten sposób danych operatorzy portali mediów społecznościowych mogą tworzyć profile użytkowników, w których zapisywane są Państwa preferencje i zainteresowania. W ten sposób można wyświetlać Państwu reklamy oparte na zainteresowaniach w ramach danej obecności w mediach społecznościowych i poza nią. Jeśli posiadają Państwo konto w danym portalu społecznościowym, reklama oparta na zainteresowaniach może być wyświetlana na wszystkich urządzeniach, na których są lub byli Państwo zalogowani.
Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych przez sieci społecznościowe w ramach ich użytkowania przez Państwa. Według naszej wiedzy Państwa dane są przechowywane i przetwarzane w szczególności w związku ze świadczeniem usług danej sieci społecznościowej, a także w celu analizy zachowań użytkowników (przy użyciu plików cookie, pikseli/web beacons i podobnych technologii), na podstawie których odtwarzane są reklamy oparte na Państwa zainteresowaniach zarówno w ramach danej sieci społecznościowej, jak i poza nią. Nie można wykluczyć, że Państwa dane będą przechowywane przez sieci społecznościowe również poza UE/EOG i przekazywane osobom trzecim.
Chcielibyśmy również zwrócić uwagę na to, że są Państwo odpowiedzialni za korzystanie z wybranych przez siebie sieci na naszej stronie internetowej i ich funkcji. Dotyczy to w szczególności korzystania z funkcji interaktywnych (przycisk “dalej”, “lubię to” itp.).

 

Podstawa prawna

Nasze obecności w mediach społecznościowych mają na celu zapewnienie jak najbardziej kompleksowej obecności w Internecie. Jest to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 (1) lit. f DSGVO. Procesy analizy inicjowane przez sieci społecznościowe mogą opierać się na różnych podstawach prawnych, które muszą zostać podane przez operatorów sieci społecznościowych (np. zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO).

 

Podmiot odpowiedzialny i dochodzenie praw

Jeśli odwiedzają Państwo jedną z naszych stron mediów społecznościowych (np. Instagram), jesteśmy wspólnie z operatorem platformy mediów społecznościowych odpowiedzialni za operacje przetwarzania danych wywołane podczas tej wizyty. Zasadniczo mogą Państwo dochodzić swoich praw (informacje, korekta, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, przenoszenie danych i skargi) zarówno wobec nas, jak i wobec operatora danego portalu mediów społecznościowych (np. wobec Facebooka). Należy pamiętać, że mimo wspólnej odpowiedzialności z operatorami portali social media nie mamy pełnego wpływu na procedury przetwarzania danych przez portale social media. Nasze możliwości są w dużej mierze zdeterminowane przez politykę korporacyjną danego oferenta.

 

Okres przechowywania

Dane zebrane przez nas bezpośrednio za pośrednictwem obecności w mediach społecznościowych zostaną usunięte z naszych systemów, gdy tylko cel ich przechowywania przestanie obowiązywać, zażądasz od nas ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Przechowywane pliki cookies pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia. Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone. Nie mamy wpływu na okres przechowywania Państwa danych, które są przechowywane przez operatorów sieci społecznościowych dla ich własnych celów. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się bezpośrednio z operatorami sieci społecznościowych (np. w ich polityce prywatności, patrz poniżej).

 

Nasze sieci społecznościowe

Instagram

Posiadamy profil na portalu Instagram. Dostawcą tej usługi jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.
Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum ,
https://help.instagram.com/519522125107875 und
https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 .
Szczegóły dotyczące ich postępowania z danymi osobowymi można znaleźć w polityce prywatności Instagrama:
https://help.instagram.com/519522125107875

 

XING

Posiadamy profil na portalu XING. Dostawcą jest New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzają oni Twoje dane osobowe, znajdują się w polityce prywatności XING:
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

 

LinkedIn

Posiadamy profil na portalu LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. LinkedIn wykorzystuje reklamowe pliki cookie.
Jeśli chcesz wyłączyć reklamowe pliki cookie LinkedIn, skorzystaj z poniższego linku:
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
Transfer danych do USA odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji UE.
Szczegóły można znaleźć tutaj:
https://www.linkedin.com/legal/l/dpa oraz.
https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs
Szczegóły dotyczące ich postępowania z danymi osobowymi można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

 

Narzędzia analityczne i reklama

Matomo

Ta strona korzysta z otwartej usługi analityki internetowej Matomo.

Za pomocą Matomo jesteśmy w stanie zbierać i analizować dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej przez osoby odwiedzające stronę. Dzięki temu możemy dowiedzieć się m.in. kiedy jakie odsłony zostały wykonane i z jakiego regionu pochodzą. Gromadzimy również różne pliki dziennika (np. adres IP, odsyłacz, używane przeglądarki i systemy operacyjne) i możemy mierzyć, czy odwiedzający naszą stronę wykonują określone działania (np. kliknięcia itp.).

Wykorzystanie tego narzędzia analitycznego wynika z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.

 

Anonimizacja IP

Do analiz z Matomo stosujemy anonimizację IP. Oznacza to, że Twój adres IP jest przed analizą skracany, aby nie można go było jednoznacznie przypisać do Ciebie.

 

Hosting Matomo

Hostujemy Matomo wyłącznie na własnych serwerach, dzięki czemu wszystkie dane analityczne pozostają u nas i nie są przekazywane dalej.

 

Wtyczki i narzędzia

Google Fonts (lokalny hosting)

Ta strona używa tzw. Google Fonts, które są dostarczane przez Google, do jednolitego wyświetlania czcionek. Czcionki Google są zainstalowane lokalnie. Nie ma połączenia z serwerami Google.

Więcej informacji na temat Google Fonts można znaleźć na stronie

https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google:

https://policies.google.com/privacy?hl=de

 

Usługi własne

Postępowanie z danymi wnioskodawców

Oferujemy Ci możliwość ubiegania się o pracę u nas (np. drogą elektroniczną lub pocztową). W dalszej części informujemy o zakresie, celu i sposobie wykorzystania Państwa danych osobowych zbieranych w procesie aplikacji. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych będzie odbywało się zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych i wszystkimi innymi przepisami ustawowymi, a Państwa dane będą traktowane w sposób ściśle poufny.

 

Zakres i cel gromadzenia danych

Kiedy wysyłasz nam aplikację, przetwarzamy związane z nią dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki sporządzone podczas rozmów kwalifikacyjnych itp.) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Podstawą prawną jest § 26 BDSG w prawie niemieckim (nawiązanie stosunku pracy), art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO (ogólne nawiązanie umowy) oraz – jeśli wyrazili Państwo zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Zgoda może być w każdej chwili odwołana. Twoje dane osobowe będą przekazywane w ramach naszej firmy wyłącznie osobom zaangażowanym w przetwarzanie Twojej aplikacji.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, przekazane przez Państwa dane zostaną zapisane w naszych systemach przetwarzania danych na podstawie § 26 BDSG i art. 6 (1) lit. b DSGVO w celu realizacji stosunku pracy.

 

Okres przechowywania danych

Jeśli nie będziemy w stanie przedstawić Państwu oferty pracy, jeśli odrzucą Państwo ofertę pracy lub wycofają swoją aplikację, zastrzegamy sobie prawo do zachowania przekazanych przez Państwa danych przez okres do 6 miesięcy od zakończenia procesu aplikacji (odrzucenia lub wycofania aplikacji) na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

Dane zostaną wówczas usunięte, a fizyczne dokumenty aplikacyjne zniszczone. Przechowywanie to służy w szczególności jako dowód w przypadku sporu prawnego. Jeśli jest oczywiste, że dane będą potrzebne po upływie 6-miesięcznego okresu (np. z powodu zbliżającego się lub trwającego sporu prawnego), dane zostaną usunięte dopiero wtedy, gdy cel dalszego przechowywania przestanie obowiązywać.

Dłuższe przechowywanie może mieć miejsce również wtedy, gdy wyrazili Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO) lub gdy prawne zobowiązania dotyczące przechowywania uniemożliwiają usunięcie.

 

 

Oświadczenie o ochronie danych zostało zaktualizowane 14.03.2023 r. na podstawie generatora eRecht24 oraz przez inspektora ochrony danych ARK dr Jana H. Peschka LL.M..