Obecné informace o ochraně údajů

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji, když navštívíte tyto webové stránky a když vyberete některou z možností v dialogovém okně Souhlas. Osobní údaje jsou veškeré údaje, podle kterých vás lze osobně identifikovat. Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů pod tímto textem.

 

Odpovědná osoba ve smyslu článku 4 č. 7 ve spojení s 24 DSGVO

Anochin, Roters & Kollegen GmbH & Co. KG

Podbielskistraße 158
D-30177 Hannover

Zastoupený
Ředitel
WP/StB Stefan Anochin
WP/StB Andreas Roters

Kontakt
Telefon: +49 (0) 511 – 530 55 0
Fax: +49 (0) 511 – 530 55 45
E-mail: info@ark-hannover.de

Odpovědný subjekt je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

 

Shromažďování údajů na této stránce

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Vaše údaje jsou shromažďovány automaticky nebo s vaším souhlasem našimi IT systémy, když navštívíte webové stránky. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo doba zobrazení stránky). Tyto údaje se shromažďují automaticky při vstupu na tyto webové stránky.

 

K čemu vaše údaje používáme?

Některé údaje jsou shromažďovány za účelem zajištění bezchybného fungování webových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze chování uživatelů.

 

Jaká práva máte v souvislosti se svými údaji?

Kdykoli máte právo získat bezplatné informace o původu, příjemci a účelu uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu nebo vymazání těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním svých údajů, můžete jej kdykoli v budoucnu odvolat. Za určitých okolností máte také právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Dr. Jan Peschka LL.M.

Telefon: +49 (0) 5141 – 482 11 88

E-mail: datenschutz@ark-hannover.de

 

Analytické, hostingové nástroje a nástroje třetích stran

Když navštívíte tyto webové stránky, může být vaše chování při surfování statisticky analyzováno. K tomu slouží především tzv. analytické programy. Podrobné informace o těchto analytických programech naleznete níže v prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

Hostování

Tyto webové stránky jsou hostovány externě. Osobní údaje shromážděné na těchto webových stránkách jsou uloženy na serverech hostitele (hostitelů). To může mimo jiné zahrnovat IP adresy, žádosti o kontakt, metadata a komunikační údaje, smluvní údaje, kontaktní údaje, jména, návštěvnost webových stránek a další údaje generované webovými stránkami.
Externí hosting se uskutečňuje za účelem plnění smlouvy vůči našim potenciálním a stávajícím zákazníkům (čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO) a v zájmu bezpečného, rychlého a efektivního poskytování naší online nabídky profesionálním poskytovatelem (čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO).
Pokud byl vyžádán příslušný souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím na koncovém zařízení uživatele (např. otisk prstu zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.
Náš poskytovatel hostingu zpracovává nebo bude zpracovávat vaše údaje pouze v rozsahu, který je nezbytný k plnění jeho povinností v oblasti služeb a k plnění našich pokynů týkajících se těchto údajů.

Používáme následující hostitele:

Power-Netz
c/o Symgenius GmbH & Co. KG

Fronhof 1
37581 Bad Gandersheim

prostřednictvím: absicht Werbeagentur UG, Wittinger Str. 45, 29223 Celle

 

Zpracování objednávek

Pro využívání výše uvedené služby jsme uzavřeli smlouvu o plnění objednávek (AVV). Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že tato služba zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s DSGVO.

 

Obecné poznámky a povinné informace

Ochrana údajů

Provozovatelé těchto webových stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Při používání těchto webových stránek jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, podle kterých vás lze osobně identifikovat. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké informace shromažďujeme a jak je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to dělá.

Upozorňujeme, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana dat před přístupem třetích stran není možná.

 

Doba skladování

Pokud není v těchto zásadách ochrany osobních údajů uvedena konkrétnější doba uchovávání, zůstanou vaše osobní údaje u nás, dokud nepominou důvody pro účel jejich zpracování. Pokud podáte oprávněnou žádost o výmaz nebo odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, budou vaše údaje vymazány, pokud nemáme jiné právně přípustné důvody pro uchovávání vašich osobních údajů (např. lhůty pro uchovávání podle daňového nebo obchodního práva); v druhém případě budou vaše údaje vymazány, jakmile tyto důvody pominou.

 

Obecné informace o právním základu zpracování údajů na těchto webových stránkách

Pokud jste nám udělili souhlas, zpracováváme vaše osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) DSGVO, pokud jsou zpracovávány zvláštní kategorie údajů v souladu s čl. 9 odst. 1 DSGVO. Pokud jste výslovně souhlasili s předáním osobních údajů do třetích zemí, zpracování se provádí také na základě čl. 49 odst. 1 písm. a) DSGVO. Pokud jste udělili souhlas s ukládáním souborů cookie nebo s přístupem k informacím na vašem koncovém zařízení (např. pomocí otisků prstů vašeho zařízení), dochází k dalšímu zpracování údajů na základě § 25 odst. 1 TTDSG. Tento souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud jsou vaše údaje nezbytné pro plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření, zpracováváme je na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO. Pokud
jsou vaše údaje nezbytné pro splnění právní povinnosti, zpracováváme je na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) DSGVO. Kromě toho můžeme vaše údaje zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO. Informace o příslušném právním základu v každém jednotlivém případě naleznete v následujících částech tohoto prohlášení o ochraně údajů.

 

Poznámka k předávání údajů do bezpečných třetích zemí

Pokud se používají nástroje, které vedou k předávání údajů do třetích zemí, jedná se o bezpečné třetí země ve smyslu článku 45 DSGVO.

 

Odvolání souhlasu se zpracováním údajů

Řada operací zpracování údajů je možná pouze s vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Odvolání nemá vliv na zákonnost zpracování údajů provedeného do okamžiku odvolání.

Pokud je zpracování prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) DSGVO, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace.

Pokud vznesete námitku, nebudeme již dotčené osobní údaje zpracovávat, pokud nebudeme mít zákonnou povinnost je uchovávat po určitou dobu nebo pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků (námitka podle čl. 21 odst. 1 DSGVO).

 

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, abychom údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, předali vám nebo třetí straně v běžném strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání svých údajů jiné odpovědné straně, bude to provedeno pouze v rozsahu, v jakém je to technicky možné.

 

Informace, výmaz a oprava

V rámci platných právních předpisů máte právo být kdykoli bezplatně informováni o uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů, jakož i právo na případnou opravu nebo výmaz údajů. Za tímto účelem a v případě dalších dotazů týkajících se vašich osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat.

 

Právo na omezení zpracování údajů

Máte právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat. Právo na omezení zpracování existuje v
následujících případech:

Pokud máte pochybnosti o správnosti osobních údajů, které o vás uchováváme, obvykle potřebujeme čas na jejich ověření. Po dobu ověřování máte právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů.

Pokud ke zpracování vašich osobních údajů došlo/dochází protiprávně, můžete místo výmazu požádat o omezení zpracování.

Pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme, ale jsou nutné pro výkon, obhajobu nebo vymáhání právních nároků, máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů namísto jejich vymazání.

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány, máte právo vznést námitku podle čl. 21 odst. 1 věty 1 DSGVO ve všech případech, pokud se neuplatní čl. 21 odst. 1 věta 2.
Pokud jste vznesli námitku podle čl. 21 odst. 1 DSGVO, je třeba provést vyvážení vašich zájmů a našich zájmů. Dokud není určeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste zpracování svých osobních údajů omezili, mohou být kromě uložení zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

 

Šifrování SSL nebo TLS

Z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte, používají tyto webové stránky šifrování SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z “http://” na “https://” a podle symbolu visacího zámku v řádku prohlížeče.

 

Shromažďování údajů na této stránce

Soubory cookie

Naše webové stránky používají tzv. cookies.

Ve vrstvě souhlasu máte možnost omezit používání souborů cookie na nezbytné technické funkce.

Soubory cookie jsou malé datové pakety a nezpůsobují koncovému zařízení žádné škody. Ukládají se dočasně po dobu trvání relace (dočasné cookies) nebo trvale (trvalé soubory cookie) v koncovém zařízení uživatele. Dočasné cookies jsou po skončení návštěvy automaticky vymazány. Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy v koncovém zařízení uživatele, dokud nejsou vymazány samostatně nebo automaticky webovým prohlížečem.

V některých případech mohou být na vašem koncovém zařízení při přístupu na naše webové stránky uloženy také soubory cookie třetích stran (soubory cookie třetích stran). Ty nám nebo vám umožňují využívat určité služby externí společnosti (např. soubory cookie pro zpracování platebních služeb).

Soubory cookie plní různé funkce. Mnohé soubory cookie jsou technicky nezbytné, protože některé funkce webových stránek by bez nich nemohly fungovat (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazování videí). Jiné soubory cookie se používají k vyhodnocování chování uživatelů nebo k zobrazování reklam.

Soubory cookie, které jsou nezbytné k provádění procesu elektronické komunikace, k poskytování konkrétních funkcí, které jste si vyžádali (např. pro funkci nákupního košíku), nebo k optimalizaci webových stránek (např. soubory cookie pro měření zobrazení webových stránek) (nezbytné soubory cookie), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO, pokud není uveden jiný právní základ. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání nezbytných souborů cookie pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud byl vyžádán souhlas s ukládáním souborů cookie a srovnatelných technologií rozpoznávání, zpracování probíhá výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO a § 25 odst. 1 TTDSG); souhlas
lze kdykoli odvolat.

Uživatel může nastavit svůj prohlížeč tak, aby byl informován o nastavování souborů cookie a povolil soubory cookie pouze v jednotlivých případech, zakázal přijímání souborů cookie pro konkrétní případy nebo obecně a povolil automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, může být funkčnost těchto webových stránek omezena.

Pokud jsou soubory cookie používány třetími stranami nebo pro analytické účely, budeme vás o tom informovat zvlášť v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a v případě potřeby vás požádáme o souhlas.

 

Souhlas s používáním souborů Borlabs cookie

Naše webové stránky využívají technologii souhlasu se soubory Borlabs cookie k získání vašeho souhlasu s ukládáním určitých souborů cookie ve vašem prohlížeči nebo s používáním určitých technologií a k jeho zdokumentování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Poskytovatelem této technologie je společnost Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (dále jen Borlabs).

Při přístupu na naše webové stránky se do vašeho prohlížeče uloží soubor Borlabs cookie, který zaznamenává souhlasy, které jste udělili nebo odvolali. Tyto údaje nejsou sdíleny s poskytovatelem souborů Borlabs cookie.

Shromážděné údaje budou uloženy, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání nebo dokud sami nevymažete soubor Borlabs cookie nebo dokud účel uložení údajů nezanikne. Povinné zákonné lhůty pro uchovávání zůstávají beze změny. Podrobnosti o zpracování souborů Borlabs cookie naleznete na adrese https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Borlabs Cookie Consent Technology slouží k získání zákonem požadovaného souhlasu s používáním souborů cookie. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. c) DSGVO.

.

Souhlas s informacemi o souborech cookie a dodržování právních předpisů

Naše webové stránky využívají technologii Cookie Notice & Compliance for GDPR, aby získaly váš souhlas s ukládáním určitých souborů cookie do vašeho koncového zařízení nebo s používáním určitých technologií a dokumentovaly to v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Cookie Notice & Compliance for GDPR je nainstalováno lokálně na našich serverech, takže nedochází k žádnému propojení se servery třetích stran. Cookie Notice & Compliance for GDPR ukládá soubor cookie do prohlížeče uživatele, aby bylo možné přiřadit udělené nebo odvolané souhlasy. Soubor cookie zůstává aktivní po dobu 1 měsíce. V opačném případě budou vaše údaje uloženy, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, dokud sami nevymažete soubor cookie se souhlasem nebo dokud nepomine účel uložení údajů. Povinné zákonné skladovací povinnosti zůstávají beze změny.

Oznámení o souborech cookie a souladu s GDPR slouží k získání zákonem požadovaného souhlasu s používáním souborů cookie. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. c) DSGVO.

 

Soubory protokolu serveru

Provozovatel webových stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. souborů protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Patří mezi ně:

  • typ a verze prohlížeče
  • použitý operační systém
  • URL odkazující adresy
  • název hostitele přístupového počítače
  • čas požadavku na server
  • IP adresa

Tyto údaje nejsou spojovány s jinými zdroji dat.

Shromažďování těchto údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci svých webových stránek, proto je nezbytné shromažďování souborů protokolu serveru.

Tyto údaje nejsou kombinovány s jinými zdroji dat.

Shromažďování těchto údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci svých webových stránek – za tímto účelem je nezbytné shromažďování souborů protokolu serveru.

 

Sociální média
Jsme zastoupeni na sociálních sítích Instagram, LinkedIn a Xing, abychom vás informovali o novinkách, zveřejňovali nabídky práce a prezentovali sebe a své služby prostřednictvím těchto kanálů. Na našich webových stránkách najdete tlačítka na výše uvedené sítě, která poznáte podle jejich loga, abyste mohli přejít přímo na naše stránky.

 

Obecné informace o sociálních sítích
Sociální sítě mohou obvykle komplexně analyzovat vaše uživatelské chování, když navštívíte jejich webové stránky nebo webové stránky s integrovaným obsahem sociálních médií (např. tlačítka “To se mi líbí” nebo reklamní bannery). Návštěva našich prezentací na sociálních sítích vyvolává četné operace zpracování relevantní pro ochranu údajů. Podrobněji: Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na sociálních médiích a navštívíte naši prezentaci na sociálních médiích, může provozovatel portálu sociálních médií přiřadit tuto návštěvu k vašemu uživatelskému účtu. Vaše osobní údaje však mohou být shromažďovány i v případě, že nejste přihlášeni nebo nemáte účet na příslušném portálu sociálních médií.
mediálního portálu. V takovém případě jsou údaje shromažďovány například prostřednictvím souborů cookie, které jsou uloženy ve vašem koncovém zařízení, nebo zaznamenáním vaší IP adresy.
Pomocí takto shromážděných údajů mohou provozovatelé portálů sociálních médií vytvářet uživatelské profily, ve kterých jsou uloženy vaše preference a zájmy. Tímto způsobem vám může být zobrazována reklama založená na zájmech uvnitř i vně příslušné přítomnosti na sociálních médiích. Pokud máte účet na příslušné sociální síti, může se zájmově orientovaná reklama zobrazovat na všech zařízeních, na kterých jste nebo jste byli přihlášeni.
Na zpracování údajů sociálními sítěmi v rámci jejich používání vámi nemáme žádný vliv. Pokud je nám známo, vaše údaje jsou ukládány a zpracovávány zejména v souvislosti s poskytováním služeb příslušné sociální sítě, jakož i za účelem analýzy chování uživatelů (pomocí souborů cookie, pixelů/web beaconů a podobných technologií), na jejichž základě se v rámci příslušné sociální sítě i mimo ni přehrává reklama založená na vašich zájmech. Nelze vyloučit, že vaše údaje budou sociálními sítěmi ukládány i mimo EU/EHP a předávány třetím stranám.
Rádi bychom vás také upozornili, že za používání sítí, které jste si vybrali na našich webových stránkách, a jejich funkcí nesete odpovědnost vy sami. To se týká zejména používání interaktivních funkcí (tlačítko “vpřed”, tlačítko “To se mi líbí” atd.).

 

Právní základ
Naše prezentace na sociálních sítích mají zajistit co nejkomplexnější přítomnost na internetu. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Procesy analýzy iniciované sociálními sítěmi mohou být založeny na různých právních základech, které musí provozovatelé sociálních sítí uvést (např. souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO).

Odpovědná osoba a uplatnění práv
Pokud navštívíte některou z našich sociálních sítí (např. Instagram), jsme společně s provozovatelem platformy sociální sítě odpovědní za operace zpracování údajů vyvolané během této návštěvy. V zásadě můžete uplatnit svá práva (informace, oprava, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů a stížnost) jak vůči nám, tak vůči provozovateli příslušného portálu sociálních médií (např. vůči Facebooku). Upozorňujeme, že i přes společnou odpovědnost s provozovateli portálů sociálních médií nemáme plný vliv na postupy zpracování údajů na portálech sociálních médií. Naše možnosti jsou do značné míry určeny firemní politikou příslušného poskytovatele.

 

Doba skladování
Údaje, které shromažďujeme přímo prostřednictvím sociálních médií, jsou z našich systémů vymazány, jakmile pomine účel jejich uložení, jakmile nás o jejich vymazání požádáte, jakmile odvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo jakmile pomine účel jejich uložení. Uložené soubory cookie zůstávají ve vašem koncovém zařízení, dokud je nevymažete. Závazná právní ustanovení – zejména doby uchovávání – zůstávají nedotčena. Nemáme žádný vliv na dobu uchovávání vašich údajů, které ukládají provozovatelé sociálních sítí pro své vlastní účely. Podrobnosti získáte přímo u provozovatelů sociálních sítí (např. v jejich zásadách ochrany osobních údajů, viz níže).

 

Naše sociální sítě podrobně

Instagram

Máme profil na Instagramu. Poskytovatelem této služby je společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.
Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti naleznete zde:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum ,
https://help.instagram.com/519522125107875 und
https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 .
Podrobnosti o nakládání s vašimi osobními údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Instagram:
https://help.instagram.com/519522125107875

 

XING

Máme profil na XINGu. Poskytovatelem je New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo. Podrobnosti o tom, jak nakládá s vašimi osobními údaji, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů XING:
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

 

LinkedIn

Máme profil na síti LinkedIn. Poskytovatelem je společnost LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko. LinkedIn používá reklamní soubory cookie.
Pokud chcete reklamní soubory cookie LinkedIn zakázat, použijte následující odkaz:
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU.
Podrobnosti naleznete zde:
https://www.linkedin.com/legal/l/dpa a
https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs
Podrobnosti o nakládání s vašimi osobními údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

Analytické nástroje a reklama

Matomo

Tyto webové stránky využívají otevřenou webovou analytickou službu společnosti Matomo. Pomocí systému Matomo můžeme shromažďovat a analyzovat údaje o používání našich webových stránek návštěvníky. Díky tomu můžeme mimo jiné zjistit, kdy byly stránky zobrazeny a z jakého regionu pocházejí. Shromažďujeme také různé soubory protokolů (např. IP adresu, odkaz, použité prohlížeče a operační systémy) a můžeme měřit, zda návštěvníci našich webových stránek provádějí určité akce (např. kliknutí atd.).

Použití tohoto analytického nástroje vyplývá z čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek a reklamy. Pokud byl vyžádán příslušný souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím na koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

 

Anonymizace IP

Pro analýzu pomocí nástroje Matomo používáme anonymizaci IP. To znamená, že vaše IP adresa je před analýzou zkrácena, takže ji nelze jednoznačně přiřadit k vám.

 

Matomo hosting

Matomo hostujeme výhradně na vlastních serverech, díky čemuž zůstávají všechna analytická data u nás a nejsou předávána dál.

 

Zásuvné moduly a nástroje

Písma Google (místní hosting)

Tyto webové stránky používají pro jednotné zobrazení písem takzvaná Google Fonts, která poskytuje společnost Google. Písma Google jsou nainstalována lokálně. Neexistuje žádné spojení se servery společnosti Google.

Další informace o písmech Google najdete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti
Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de

 

Interní služby

Nakládání s údaji žadatelů

Nabízíme vám možnost ucházet se u nás o zaměstnání (např. elektronicky nebo poštou). V následujícím textu vás informujeme o rozsahu, účelu a použití vašich osobních údajů shromážděných během procesu podávání žádostí. Ujišťujeme vás, že shromažďování, zpracování a používání vašich údajů bude probíhat v souladu s platným zákonem o ochraně osobních údajů a všemi dalšími zákonnými ustanoveními a že s vašimi údaji bude zacházeno přísně důvěrně.

 

Rozsah a účel shromažďování údajů

Pokud nám zašlete žádost o zaměstnání, zpracováváme související osobní údaje (např. kontaktní a komunikační údaje, podklady k žádosti, poznámky pořízené během pohovorů atd.) v rozsahu nezbytném pro rozhodnutí o vzniku pracovního poměru. Právním základem je § 26 BDSG německého práva (vznik pracovního poměru), čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO (obecné založení smlouvy) a v případě, že jste udělili souhlas, čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Vaše osobní údaje budou v rámci naší společnosti předány pouze osobám, které se podílejí na zpracování vaší žádosti.

Pokud bude vaše žádost posouzena kladně, budou vámi poskytnuté údaje uloženy v našich systémech zpracování údajů na základě § 26 BDSG a čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO pro účely pracovního poměru.

 

Doba uchovávání údajů

Pokud vám nebudeme moci učinit nabídku zaměstnání, odmítnete-li nabídku zaměstnání nebo stáhnete-li svou žádost, vyhrazujeme si právo uchovávat vámi poskytnuté údaje po dobu až 6 měsíců po ukončení procesu podávání žádostí (zamítnutí nebo stažení vaší žádosti) na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO).

Poté budou údaje vymazány a podklady žádosti zničeny. Uložení údajů slouží zejména jako důkaz pro případný soudní spor. Pokud je zřejmé, že údaje budou potřeba i po uplynutí šestiměsíční lhůty (např. z důvodu hrozícího nebo probíhajícího právního sporu), budou údaje vymazány až poté, co pomine účel jejich dalšího uchovávání.

K delšímu uložení může dojít také tehdy, pokud jste k tomu dali souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO) nebo pokud vymazání brání zákonné povinnosti uložení.

 

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů bylo aktualizováno dne 14.3.2023 na základě generátoru eRecht24 a pověřencem pro ochranu osobních údajů společnosti ARK Dr. Janem H. Peschkou LL.M..