Ekonomické poradenství

Chcete mít přehled a potřebujete rozsáhlé poznatky o ekonomické situaci Vašeho podniku. Přejete si jasné struktury pro Vaši každodenní činnost.

K tomu Vám nabízíme profesionální podporu. Analyzujeme silné a slabé stránky Vašeho podniku a společně s Vámi vypracujeme strategie resp. doporučíme kroky vedoucí k tomu, aby bylo možné dlouhodobě zamezovat působení slabých stránek a zajistit upevnění nebo zlepšování silných stránek Vašeho podniku.

To Vám umožní dobře a úspěšně nasměrovat Vaše podnikatelské konání  do budoucna.

Chcete pravidelně plánovat svůj hospodářský rok nebo usilujete o založení firmy, jste již podnikatelem či podnikatelkou a zvažujete restrukturalizaci svého podniku. Možná chcete i v podnikání vstoupit na novou dráhu a hledáte investory. Pro Vás všechny je důležitý podrobný podnikatelský záměr, abyste mohli odhadnout, jak se Váš obchodní model může vyvíjet v dalších letech.

Nabízíme Vám rozsáhlé poradenství při zpracování Vašeho podnikatelského záměru. Společně s Vámi zjistíme ve formě rozpočtového plánu čísla a údaje relevantní pro plánování, zhodnotíme rentabilitu Vašeho obchodního záměru, zanalyzujeme navíc potřebnou likviditu a výsledek zdokumentujeme v plánu rentability a likvidity.

V návaznosti na to může být takový plán podroben srovnání se skutečností ve Vašem podniku, aby byla ověřena proveditelnost cílů.

Navíc můžete svůj podnikatelský záměr použít jako podklad pro rozhodnutí pro možné podporovatele Vašeho podnikatelského záměru nebo pro poskytnutí úvěru bankou. Promyšlený a fundovaný podnikatelský záměr je důležitým nástrojem controllingu a vizitkou Vašeho podniku.

Chcete založit nový podnik nebo plánujete převzetí podniku v rámci podnikového nástupnictví? Navíc potřebujete průvodce, když jde o realizaci Vašich plánů?

Naši zkušení poradci a poradkyně Vám poskytnou podporu ve všech otázkách založení firmy a založení podniku. To zahrnuje vypracování přesvědčivé podnikatelské koncepce, kterou vylíčíme v podrobném podnikatelském záměru. Tak lze ověřit, zda je Váš podnikatelský záměr nosný. Poradíme Vám s Vaším plánováním investic, dodáme pádné argumenty pro rozhodnutí, která právní forma je pro Váš podnik ta pravá, a poskytneme Vám podporu při splnění nutných formalit. Kromě toho s námi můžete počítat, přejete-li si doprovod na důležité rozhovory a jednání s bankami. Pokud byste chtěli využít možností veřejné podpory, můžete se přirozeně i tehdy spolehnout na naši intenzivní podporu a poradenství.

Vy máte svůj obchodní záměr, my Vám nabízíme naše znalosti a dlouholeté zkušenosti k uvedení tohoto záměru  do praxe. Přitom bereme všichni v úvahu právně, ekonomicky a daňově relevantní požadavky, abychom Vás a Váš záměr optimálně nasměrovali.

Jestliže v rámci investice potřebujete finanční prostředky nebo běžný obchodní provoz Vašeho podniku vyžaduje přefinancování stávajících závazků, je pro Vás rozhodující otázka, zda si to můžete dovolit.

V rámci investičního poradenství společně s Vámi analyzujeme Vaši potřebu financování, osvětlíme Vaši aktuální finanční situaci mj. i z daňových hledisek a vypracujeme s Vámi pevnou koncepci. Vyhotovíme investiční propočet, na základě kterého můžete posoudit, jakého ekonomického výsledku podniku musíte dosáhnout, aby se Vaše investice vyplatila, a stanovíme bod zvratu (break even point) pro Vaši investici. Poskytneme Vám podporu při přípravě na rozhovory s úvěrovými institucemi nebo poskytovateli leasingu a na přání Vás doprovodíme na důležitá jednání.

Transparentní a Vašim individuálním potřebám přizpůsobené plánování financování a investic je důležitým krokem k Vašemu úspěchu. Napomáhá k zajištění zisku z podnikání a také umožňuje vytvářet pro Vás jako soukromou osobu dostatečné finanční možnosti – nejen dnes, ale i v budoucnu.

Snažíte se o restrukturalizaci svého podniku? To může být zapotřebí proto, že v budoucnu chcete sdílet obchodní dráhu společně s jiným podnikem nebo chcete ve svém podniku nově organizovat ekonomiku dílčích oblastí podniku. Možná jste se i rozhodli, že je na čase oddělit se od ostatních společníků.

Poskytneme Vám kompetentní a obsáhlé poradenství, která rozhodnutí je nutné při restrukturalizaci učinit resp. čemu musíte věnovat pozornost. Začíná to výběrem právní formy. Kromě toho Vám pomůžeme s vypracováním podnikatelského záměru, zanalyzujeme Vaši potřebu financování a investic a s pomocí srovnání daňového zatížení vypočítáme, jak lze Vaši restrukturalizaci podniku optimálně uskutečnit. Kromě toho Vás na přání doprovodíme na všechny důležité rozhovory a jednání s bankami.

Rozhodnutí o budoucím zaměření svého podniku přijmete s námi jako kompetentním partnerem po boku a s jistotou, že jste vzali v úvahu všechny právně, daňově a ekonomicky relevantní klíčové údaje.

Rámcové podmínky na trhu se neustále mění – proto se podnik musí stále znovu a znovu ptát, zda je jeho strategické zaměření vhodné a nabízí i silné perspektivy pro budoucnost.

Poradenský tým společnosti Anochin, Roters & Kollegen Vás rozsáhle a mnoha způsoby podporuje ve strategickém rozvoji nezávisle na tom, zda jde o nové přístupy k uplatňování společenského práva pro zaměření Vašeho podniku, nové středně- a dlouhodobé zaměření nebo reorganizaci Vašeho podniku. Doprovázíme Vás odpovědně při dlouhodobém plánování Vaší budoucnosti.

Spolehněte se na naše dlouholeté zkušenosti a využijte naše odborné poradenství k úspěšnému plánování ve svém podniku.

Se svým podnikem se nacházíte v ekonomicky obtížné situaci a chcete zabránit insolvenci. Je pro Vás důležité vědět, jaké možnosti postupu máte a jaké povinnosti musíte splnit, abyste uskutečnili úspěšné ozdravení podniku.

My spolu s Vámi zanalyzujeme, proč mohlo ke krizi dojít a jaká opatření musí být pro ozdravení přijata. Přitom jde o to omezit škody pro všechny zúčastněné strany a přivést Váš podnik opět k zisku. Naši zkušení poradci a poradkyně vypracují ve spolupráci s našimi kompetentními síťovými partnery např. z oblasti insolvenčního a pracovního práva rozsáhlou koncepci řešení pro sanaci Vašeho podniku. Poskytneme Vám fundovaná čísla a fakta jako argumentační pomoc pro náročná jednání, a budete-li si to přát, osobně Vás doprovodíme na důležité rozhovory a jednání s bankami. Když je třeba přijímat obtížná rozhodnutí, jsme na Vaší straně.

Uchopíte svou šanci a postaráte se o to, že Váš podnik bude opět vytvářet zisk. Zajistíte, že Vaše celoživotní dílo se znovu postaví na nohy a zůstane zachováno.

Ať jako soukromá osoba, podnikatelka nebo podnikatel – tvrdě pracujete, abyste si svou penzi mohli v klidu vychutnat. Ptáte se, jaká opatření pro zabezpečení na stáří musíte učinit, abyste si druhou polovinu života mohli zařídit podle svých přání, neboť nikdo z nás se již nemůže spolehnout na státní zabezpečení ve stáří. Je důležité se včas na vlastní zodpovědnost začít starat o budoucí živobytí. Pomůžeme Vám nezávislým poradenstvím ve věci zabezpečení na stáří.

V rámci plánu zabezpečení na stáří s Vámi provedeme analýzu Vašich privátních majetkových poměrů a společně vypracujeme optimální strategii uspořádání Vašeho zabezpečení na stáří zaměřenou podle Vašich individuálních potřeb. Upozorníme na mezery v zabezpečení a ukážeme, jak je možné je zaplnit s přihlédnutím k různým scénářům, jako je střední délka života, úrok na kapitálovém trhu nebo míra inflace. Přitom nezprostředkováváme žádné finanční produkty. Naším úkolem je výhradně to, abychom Vám nezávisle a k Vašemu osobnímu prospěchu poradili, jaká opatření je nutné učinit, aby Vám to i v budoucnu umožnilo mít požadovaný životní standard.

Užitek pro Vás: Máte možnost včas a rozsáhle naplánovat zabezpečení na stáří pro sebe a svou rodinu na dobu po skončení Vaší aktivní pracovní činnosti.

Chcete za svého života uspořádat své majetkové poměry a zvažujete, že svůj podnik předáte další generaci? Možná také zamýšlíte svůj podnik prodat a jde o to, stanovit realistickou prodejní cenu A ovšem i v případě, že chcete převzít cizí podnik a patříte k „nástupcům“, je nutné vyjasnit mnoho citlivých otázek.

Naši poradci naplánují tento většinou velmi emocionální proces nástupnictví společně s vámi – důvěrně a podrobně, v rámci poradenství ve věci podnikového nástupnictví provedou ocenění podniku, zjistí nejlepší možnou právní formu, na přání za Vás povedou jednání a obsáhle Vás budou informovat o aktuálně platných možnostech podpory. Přitom si pečlivě vyjasníme, které body Vám obzvláště leží na srdci. Poskytneme Vám podporu, abyste včas a v klidu připravili a provedli všechny potřebné kroky. Navíc zkontrolujeme, jaký postup Vám zajistí minimální daňové zatížení. Profitujte z našich dlouholetých zkušeností s procesy změn a na přání i po skončení procesu předání.

Užitek pro Vás: Učiníte důležitá rozhodnutí ve věci nástupnictví podniku včas a na základě podložených čísel a faktů a cíleně se připravíte na udržitelné předání svého životního díla.

Potřebujete naši podporu?

ZAVOLEJTE HNED A SJEDNEJTE SI SCHŮZKU!